Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.      Praktijk Fiore, gevestigd te Voorst, KvK-nummer 71657437, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Praktijk Fiore.

2.      De wederpartij van Praktijk Fiore wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als cliënt.

3.      Partijen zijn Praktijk Fiore en cliënt samen.

4.      Met de begeleidingsovereenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen. 

5.      Onder begeleiding wordt verstaan: alle gesprekken tussen begeleider en kind met ouders, alle gesprekken tussen begeleider en kind en alle gesprekken tussen begeleider en ouders, dan wel fysiek, dan wel telefonisch. 

6.      In deze algemene voorwaarden wordt daar waar ‘hij’ wordt genoemd ook ‘zij’ bedoeld. 

7.      Waar ‘begeleiding’ wordt genoemd, kan ook ‘coaching’ worden gelezen. 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, leveringen van diensten, offertes en werkzaamheden door of namens Praktijk Fiore, kortom alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. 

2.      Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

3.      De overeenkomst bevat voor Praktijk Fiore steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. Praktijk Fiore is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de cliënt met de opgedane informatie en kennis doet. Het succes van de begeleiding is mede afhankelijk van de inspanning van de cliënt en het nakomen van gemaakte afspraken. De geboden begeleiding garandeert geen (blijvende) verandering van de fysieke, mentale of emotionele gesteldheid van de cliënt. 

 

Artikel 3 – Contractduur

1.      De overeenkomst tussen Praktijk Fiore en cliënt wordt aangegeven voor bepaalde tijd. Deze tijd wordt aangegeven door de afgegeven dienstverleningsopdracht, hierna te noemen: DVO. Na het verstrijken van de termijn eindigt de overeenkomst van rechtswege.

2.      Begeleiding kan starten na (een mondelinge of schriftelijke) toestemming vanuit het CJG. 

3.      Het is mogelijk om, na een evaluatie, een nieuwe DVO aan te vragen. Praktijk Fiore en cliënt zijn beide verantwoordelijk voor de onderbouwing van de aanvraag voor een nieuwe DVO. Praktijk Fiore vraagt de nieuwe DVO aan. 

4.      De overeenkomst kan tussentijds worden opgezegd door middel van een schriftelijke mededeling met duidelijke opgave van reden(en). Deze dient gericht te zijn aan Charlotte Dijkhof-Opstal, Praktijk Fiore, Rijksstraatweg 17, 7383 AJ Voorst, [email protected] 

5.      Bij particuliere inkoop: de duur van de overeenkomst wordt in overleg bepaald. Het is mogelijk om de duur te verlengen na een evaluatie. 

 

Artikel 4 – Geheimhouding

1.      Gegevens van cliënten worden niet, zonder schriftelijke toestemming, aan derden verstrekt, tenzij er sprake is van een gevaar voor de cliënt of diens omgeving. 

2.      Gegevens van cliënten worden bewaard in een elektronisch dossier. 

3.      De cliënt heeft het recht op inzage en rectificatie en/of wissing van gegevens.

4.      De cliënt ontvangt de Privacyverklaring Praktijk Fiore bij aanvang van de begeleiding. 

5.      Eventuele opnames van de begeleider ten behoeve van supervisie/intervisie kunnen in overleg worden gemaakt. Hiervoor is schriftelijke toestemming van ouders/gezaghebbenden nodig. 

 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid 

1.      Praktijk Fiore garandeert niet dat de beoogde resultaten worden bereikt met de begeleiding. 

2.      Ieder persoon blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor wat hij met de informatie doet die hij ontvangt of de adviezen die hij krijgt tijdens de begeleiding. 

3.      Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat beide ouders/gezaghebbenden moeten tekenen voor begeleiding. Ook in geval van scheiding moeten beide ouders/gezaghebbenden tekenen. De opdrachtgevende ouder/gezaghebbende draagt er zorg voor dat de ander toestemming geeft. Praktijk Fiore draagt hier geen verantwoordelijkheid voor. 

4.      Praktijk Fiore is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortgekomen uit of in verband met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Praktijk Fiore. 

5.      De cliënt is verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen van de begeleiding en de daar bij behorende gevolgen. 

6.      Praktijk Fiore is geen arts, stelt geen diagnoses en aanvaardt hieromtrent dan ook geen enkele aansprakelijkheid. 

7.      Een cliënt is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de schade die hij aanricht aan bezittingen van Praktijk Fiore. 

8.      Wanneer Praktijk Fiore niet kan voldoen aan de begeleidingsbehoefte van de cliënt zal zij doorverwijzen naar een andere zorgverlener in de regio. Praktijk Fiore is op de hoogte van de sociale kaart in de regio. 

9.      De cliënt stelt alle informatie die van belang kan zijn voor de begeleiding beschikbaar aan Praktijk Fiore. 

 

Artikel 6 – Annuleren 

1.      Het is mogelijk om een gesprek te annuleren. Dit dient 24 uur van tevoren worden gedaan. 

2.      Indien een annulering binnen 24 uur voor aanvang van het gesprek gedaan wordt, worden het aantal uren voor zolang de afspraak gepland stond, ingehouden van het aantal beschikbare uren uit de DVO. 

3.      Afmelden van een gesprek kan via [email protected] of via 06-39199902. 

 

Artikel 7 – Betaling

1.      Wanneer de betaling wordt gedaan vanuit de gemeente, een onderwijsinstelling of vanuit PGB, zal de facturering direct naar deze partijen worden gestuurd. 

2.      Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.

3.      Bij particuliere betaling: Betaalt de cliënt niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is Praktijk Fiore gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de cliënt aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

4.      Bij particuliere betaling: Blijft de cliënt in gebreke, dan zal Praktijk Fiore tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de cliënt. Wanneer de cliënt in verzuim is, is hij wettelijke rente, buitenrechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan Praktijk Fiore. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

5.      Een begeleidingsgesprek kan alleen via de bankrekening betaald worden. 

6.      Indien een gesprek vanuit Praktijk Fiore wegens onvoorziene omstandigheden geannuleerd moet worden, worden hiervoor geen kosten berekend aan de cliënt. Er wordt een nieuwe afspraak gemaakt. 

7.      De prijzen zijn in euro’s en exclusief de wettelijke BTW (21%). 

8.      Het rekeningnummer van Praktijk Fiore is NL87 RABO 0330 1688 35 t.n.v. C.M.Opstal. 

 

Artikel 8 – Tarieven

1.      Bij declaraties aan gemeenten, onderwijsinstellingen of PGB-houders, zijn de tarieven vooraf vastgesteld vanuit genoemde partijen.

2.      Voor particuliere trajecten geldt een vast tarief per uur exclusief de wettelijke BTW (21%).  Dit tarief wordt in een telefonisch of persoonlijk gesprek toegelicht. 

 

Artikel 9 – Beroeps- en branchevereniging

1.      Praktijk Fiore is aangesloten bij beroepsvereniging BPSW en Branchevereniging Zorgcollectief Midden-IJssel/Oost Veluwe. 

2.      Praktijk Fiore is SKJ-geregistreerd. 

3.      Praktijk Fiore is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. 

4.      Praktijk Fiore is in het bezit van een “Keurmerk ZZP’er Zorg” van Mijn Keurmerk (Kiwa).  

 

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 23-05-2023 tot nader order.