Privacybeleid

Privacyverklaring Praktijk Fiore

 

Praktijk Fiore respecteert de privacy van haar cliënten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie is daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

 

De aan u beschikbaar gestelde privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “de beheerder”): Praktijk Fiore, gevestigd te Houtsnijdershorst 501, 7328 WG Apeldoorn, KvK-nummer: 71659439.

 

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

1.       Uw persoonsgegevens worden verzameld door Praktijk Fiore. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

 

2.       De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

-          Naam

-          Geslacht

-          Adresgegevens

-          Telefoonnummers

-          Emailadressen

-          BSN

-          Geboortedatum/leeftijd

-          Gezondheidsgegevens/diagnoses 

-          Onderwijs/dagbesteding

 

Artikel 3 – Doel van de verwerking

Deze persoonsgegevens worden niet zomaar verzameld. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

-          Een betere dienstverlening naar u toe

-          Het voldoen aan een wettelijke verplichting

-          Het kunnen indienen van een declaratie

-          Het opstellen van een begeleidingsplan 

-          Het onderhouden van contact

 

Artikel 4 – Verstrekking aan derden

In het kader van efficiënte dienstverlening kan Praktijk Fiore persoonsgegevens uitwisselen met derden. Voordat dit wordt gedaan wordt daarvoor (nogmaals) mondeling en/of schriftelijk toestemming gevraagd. 

 

Artikel 5 – Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een elektronisch dossier.

 

Artikel 6 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

1.       Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen via [email protected]

 

2.       Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 7 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving waarvan de betrokkene wordt verdacht en waardoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepaling van deze privacyverklaring vallen.

 

Artikel 8 – Commerciële aanbiedingen

Uw gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

 

Artikel 9 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 

Artikel 10 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

 

Artikel 11 – Contact

Voor vragen, verzoeken of overige informatie, kunt u contact opnemen met Charlotte Opstal, [email protected], 0639199902.

 

 

 

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 27 oktober 2018 tot nader order.